Obchodné podmienky firmy  AQUASAVE GROUP s.r.o.
 PRIAMY PREDAJ (SK).
Šimon Kvapil (SK)    Tel.: +421 948 480 238

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky ako aj ďalšie podmienky nákupu tovaru od spoločností: 

AQUASAVE Group s. r. o., Nám. A. Hlinku 815/1, 010 01 Žilina, IČO: 48116041, DIČ: 2120055366
Aquasaving spol. s.r.o., Nám. A. Hlinku 815/1, 010 01 Žilina, IČO: 48216119, DIČ: 2120107154

(ďalej aj „VOP“) upravujú niektoré práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcími spoločnosťami (uvedenými vyššie).(ďalej aj „spoločnosť“ alebo aj „predávajúci“). Tovar ponúkaný spoločnosťami je určený výhradne osobám starším ako 18 rokov. Kupujúci zakúpením tovaru vyjadruje súhlas s obsahom týchto VOP a zároveň kupujúci-fyzická osoba prehlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

Právne vzťahy medzi predávajúci a kupujúcim-fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktoré nadobúdajú tovar pre svoju osobnú spotrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej aj „spotrebiteľ“) sa spravujú najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej aj „ObčZ“) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom a podomovom predaji v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom alebo kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa spravujú najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej aj „ObchZ“) v znení neskorších predpisov. Na tieto právne vzťahy sa ustanovenia čl. II týchto VOP neaplikujú.

I. Objednanie a dodanie tovaru

1.        Tovar je objednaný písomnou alebo ústnou objednávkou kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote.

2.        Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, v rámci územia Slovenskej republiky.

3.        V prípade doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra udeľuje kupujúci súhlas predávajúcemu na poskytnutie kontaktných údajov kupujúceho kuriérovi za účelom ohlásenia dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste a čase jeho dodania.

4.        Kupujúci je povinný prevziať tovar s výhradou alebo bez výhrad. V prípade prevzatia tovaru bez výhrad kupujúci nie je oprávnený uplatňovať u predávajúceho nároky zo zjavných vád tovaru. Ostatné vady tovaru je kupujúci povinný vytknúť u predávajúceho najneskôr do 14-tich dní od jeho prevzatia, inak sa má za to, že tovar je bez vád.

5.        Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny, t.j. pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo vyplatením kúpnej ceny v hotovosti.  

     II. Odstúpenie od zmluvy

1.        Kupujúci  - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich dní odo dňa prevzatia tovaru. To neplatí, ak kupujúci tovar použil, spotreboval alebo kupujúci zaobchádzal s tovarom spôsobom neprimeraným vzhľadom na druh a povahu tovaru; tieto vlastnosti tovaru sa posudzujú v čase jeho vrátenia predávajúcemu.

2.        Odstúpenie od zmluvy môže byť písomné alebo ústne a je účinné dňom doručenia predávajúcemu. Písomné odstúpenie musí obsahovať číslo objednávky a číslo účtu kupujúceho pre účely vrátenia kúpnej ceny.  Ústne odstúpenie od zmluvy musí byť zrealizované v sídle predávajúceho, tak aby bola potvrdená totožnosť kupujúceho.
 

III. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Kupujúci udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované predávajúcim v rozpore s udeleným súhlasom.
 

IV. Reklamácia

1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady.

2.    V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

3.    V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a) ktoré kupujúci spôsobil sám,

b) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

5.      Tovar nesmie byť mechanicky ani inak poškodený kupujúcim, inak automaticky stráca nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky poškodené nedbanlivosťou ( poškodené mechanicky alebo tepelne).

6.      Potrebné dokumenty – záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v zodpovedajúcom obale chrániacom pred poškodením, s príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho listu alebo záručného listu s popisom chyby (stačí aj bloček z ERP). Pri nesplnení týchto podmienok nebude tovar prevzatý na reklamáciu.

7.      Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.
 

V. Záverečné ustanovenia

1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v ktorom boli v deň odoslania objednávky kupujúcim, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

2.        Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok. Zmeny alebo dodatky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti a účinnosti dňom uvedeným vo VOP.

3.        Súčasťou informácií, ktoré poskytol predávajúci kupujúcemu pred zrealizovaním objednávky sú aj informácie týkajúce sa týchto obchodných podmienok, pričom vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP ako aj s ďalšími podmienkami nákupu tovaru od uvedených spoločností. Kupujúci objednaním tovaru bezvýhradne prehlasuje, že týmto VOP porozumel a súhlasí s nimi.

Dátum účinnosti VOP: 01.01.2014
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(novšie)

Všeobecné obchodné podmienky ako aj ďalšie podmienky nákupu tovaru od spoločností: 
AQUASAVE Group s. r. o., Nám. A. Hlinku 815/1, 010 01 Žilina, IČO: 48116041, DIČ: 2120055366
Aquasaving spol. s.r.o., Nám. A. Hlinku 815/1, 010 01 Žilina, IČO: 48216119, DIČ: 2120107154
(ďalej aj „VOP“) upravujú niektoré práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcími spoločnosťami (ďalej aj „spoločnosť“ alebo aj „predávajúci“). Tovar ponúkaný na hore uvedenými spoločnosťami  je určený výhradne osobám starším ako 18 rokov. Kupujúci zakúpením tovaru vyjadruje súhlas s obsahom týchto VOP a zároveň kupujúci fyzická osoba prehlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

Právne vzťahy medzi predávajúci a kupujúcim fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktoré nadobúdajú tovar pre svoju osobnú spotrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej aj „spotrebiteľ“) sa spravujú najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej aj „ObčZ“) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. .

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom alebo kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa spravujú najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej aj „ObchZ“) v znení neskorších predpisov. Na tieto právne vzťahy sa ustanovenia čl. II týchto VOP neaplikujú.

I. Objednanie a dodanie tovaru

1.        Tovar je objednaný písomnou alebo ústnou objednávkou kupujúceho predávajúcemu. V prípade vykonania  objednávky  ústnou formou, zmluva je uzavretá ak je objednávka potvrdená elektronickou formou na trvalom nosiči. (napr. mail, fax.) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote.

2.        Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, v rámci územia Slovenskej republiky.

3.        V prípade doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra udeľuje kupujúci súhlas predávajúcemu na poskytnutie kontaktných údajov kupujúceho kuriérovi za účelom ohlásenia dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste a čase jeho dodania.

4.        Kupujúci je povinný prevziať tovar s výhradou alebo bez výhrad. V prípade prevzatia tovaru bez výhrad kupujúci nie je oprávnený uplatňovať u predávajúceho nároky zo zjavných vád tovaru. Ostatné vady tovaru je kupujúci povinný vytknúť u predávajúceho najneskôr do 14-tich dní od jeho prevzatia, inak sa má za to, že tovar je bez vád.

5.        Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny, t.j. pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo vyplatením kúpnej ceny v hotovosti.

II. Odstúpenie od zmluvy

1.        Kupujúci  - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. To neplatí, ak kupujúci tovar použil, spotreboval alebo kupujúci zaobchádzal s tovarom spôsobom neprimeraným vzhľadom na druh a povahu tovaru; tieto vlastnosti tovaru sa posudzujú v čase jeho vrátenia predávajúcemu.

2.        Odstúpenie od zmluvy môže byť písomné alebo ústne a je účinné dňom doručenia predávajúcemu. Písomné odstúpenie musí obsahovať číslo objednávky a číslo účtu kupujúceho pre účely vrátenia kúpnej ceny.  Ústne odstúpenie od zmluvy musí byť zrealizované v sídle predávajúceho, tak aby bola potvrdená totožnosť kupujúceho.

3.        Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

4.        Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.        Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

6.        Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy.

7.        Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov;

8.        Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.        Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.    Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote do 14 dní.

11.    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 

III. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Kupujúci udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované predávajúcim v rozpore s udeleným súhlasom.

IV. Reklamácia

1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady.

2.V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

3. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a) ktoré kupujúci spôsobil sám,

b) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

5.   Tovar nesmie byť mechanicky ani inak poškodený kupujúcim, inak automaticky stráca nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky poškodené nedbanlivosťou ( poškodené mechanicky alebo tepelne).

6.    Potrebné dokumenty – záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v zodpovedajúcom obale chrániacom pred poškodením, s príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho listu alebo záručného listu s popisom chyby. Pri nesplnení týchto podmienok nebude tovar prevzatý na reklamáciu.

7.   Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

 

V. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci pred uzavretím zmluvy jasne a zrozumiteľne oznámil kupujúcemu okrem iného:

a) hlavné vlastnosti tovaru,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

e) celkovú cenu tovaru,

f) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

g) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytol spotrebiteľovi vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 týchto VOP,

h) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu.
 

VI. Záverečné ustanovenia

1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v deň v ktorom boli odoslané objednávky kupujúcemu, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené a dostupné na web stránke www.usporneperlatory.com , pričom kupujúci bol o tom upovedomený a súhlasí s touto formou zverejnenia.

2.        Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok. Zmeny alebo dodatky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti a účinnosti dňom uvedeným vo VOP, pričom spotrebiteľ – kupujúci musí byť s každou zmenou vopred oboznámený.

3.        Súčasťou informácií, ktoré poskytol predávajúci kupujúcemu pred zrealizovaním objednávky sú aj informácie týkajúce sa týchto obchodných podmienok, pričom vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP ako aj s ďalšími podmienkami nákupu tovaru od spoločností. Kupujúci objednaním tovaru bezvýhradne prehlasuje, že týmto VOP porozumel a súhlasí s nimi.

4.        V prípade ak sa tieto VOP z akéhokoľvek dôvodu a v akejkoľvek časti odlišujú od aktuálnej právnej úpravy v neprospech spotrebiteľa – kupujúceho, je táto časť VOP neúčinná a na daný vzťah sa v plnom rozsahu aplikujú príslušné právne predpisy.

 

Dátum účinnosti VOP: 13.6.2014

TOPlist